fbpx
+66899997964 poolsubspace@gmail.com

52 sqm.

Premium 52

ห้องขนาด 52 ตารางเมตร | ความจุ 10 คน | ตบแต่งเสร็จพร้อมเข้าใช้บริการได้ทันที | จำนวนห้องที่ว่าง 1 ห้อง

12 MONTHS CONTRACT
 • ค่าเช่ารายเดือน 38,500 บาท
 • ค่าประกันความเสียหายและระยะเวลาของสัญญา 100,000 บาท
 • สามารถจดทะเบียนบริษัทได้โดยมีค่าประกันจดทะเบียน 6,500 บาทคืนให้เมื่อย้ายออกและแสดงใบ ภพ.20
 • ฟรีที่จอดรถประจำ 1 คัน
 • สามารถเช่าที่จอดรถรายเดือนได้ ราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาท/เดือน/คัน
6 MONTHS CONTRACT
 • ค่าเช่ารายเดือน 42,500 บาท
 • ค่าประกันความเสียหายและระยะเวลาสัญญา 85,000 บาท
 • ไม่สามารถจดทะเบียนบริษัทได้
 • ฟรีที่จอดรถ 1 คัน
 • สามารถเช่าที่จอดรถรายเดือนได้ ราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาท/เดือน/คัน
3 MONTHS CONTRACT
 • ค่าเช่ารายเดือน 46,500 บาท ต้องจ่ายเต็มจำนวนที่ราคา 139,500 บาทในวันทำสัญญา
 • ค่าประกันความเสียหาย 46,500 บาท
 • ไม่สามารถจดทะเบียนบริษัทได้
 • สามารถเช่าที่จอดรถรายเดือนได้ ราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาท/เดือน/คัน
1 MONTH CONTRACT
 • ค่าเช่ารายเดือน 50,500 บาท 
 • ค่าประกันความเสียหาย 50,500 บาท
 • ไม่สามารถจดทะเบียนบริษัทได้
 • ไม่สามารถเช่าที่จอดรถรายเดือนได้
Book a room Today